Son Güncelleme Tarihi : Nisan 3, 2021
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Kooperatiflerde ayni sermaye olarak ne konulabilir?
Kooperatiflerde ayni sermayenin parasal değeri nasıl belirlenir?
Ortak olmak isteyen kisi yalnizca ayni sermaye ile ortak olabilir mi?


Ayni sermaye konabilir. Kooperatif mevcut bir işletmeyi veya ayınları devralabilir Ayın nev’inden sermaye konması halinde 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 21 ve 22’nci maddelerine göre hareket olunur.
1. Değer biçme, bilirkişi:
Madde 21 – Anasözleşmede aynların değeri tespit edilmemiş ise, bu tespit kurucular tarafından toplantıya çağrılacak ilk genel kurulda ortak adedinin 2/3 ünü temsil eden ortakların çoğunluğu ile seçilecek bilirkişi tarafından yapılır. Kuruluştan sonra girecek ortakların ayn nevinden sermaye koymaları halinde bu çağrı yönetim kurulu tarafından yapılır. Ortakların, 2/3 ünü birleşmesi mümkün olmıyan hallerde bilirkişinin seçimi sulh hukuk mahkemesinden istenir. Seçilen bilirkişi veya bilirkişiler tarafından verilen rapora karşı tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde mahalli sulh hukuk mahkemesine itiraz edebilirler. Mahkemenin vereceği karar kesindir.
2. Karar nisabı, raporların kabulü:
Madde 22 – 21 inci madde gereğince atanan bilirkişi, gereken raporları düzenleyip verdikten sonra yapılacak genel kurul toplantısında, konu görüşülür. Çağrı mektuplarına bilirkişi raporunun bir örneği eklenir. Ortak sayısının en az yarısının asaleten ve temsilen toplantıda bulunması şartiyle bilirkişi raporları okunup incelendikten ve gereğinde ayn nevinden sermaye koyan kimselerin ve devralınacak işletmenin veya aynların sahibinin açıklamaları dinlendikten sonra değerlerinin aynen kabul veya reddine, yahut ilgililerin muvafakatiyle değerlendirilmesine çoğunlukla karar verilir. B) Ortaklık payları, şahsi alacaklılar: (1)
Madde 19 – Kooperatife giren her şahıstan en az bir ortaklık payı alınması gerekir. Anasözleşme, en yüksek had tespit ederek bir ortak tarafından bu had dahilinde birden fazla pay alınmasına cevaz verebilir.
(1) 14/7/2009 tarihli ve 2009/15233 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ; 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabi kooperatiflrde, bir ortaklık payının değerinin 100 (yüz) Türk Lirasına yükseltilmesi kararlaştırılmıştır.

 

Kaynaklar :

1163 Kooperatifler Kanunu:

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1163.pdf

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
aynisermaye
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 0
Görüntülenme Sayısı : 619