Son Güncelleme Tarihi : Nisan 3, 2021
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Devlet memurları kooperatif ortaklığı üzerinden gelir elde edebilir mi?


Devlet memurlarının kooperatif ortağı olmalarının önünde herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağına ilişkin maddesinde (Md. 28) memurların Türk Ticaret Kanununa göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamayacakları, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamayacakları (…) öngörülmüştür.

Kooperatifler Kanununun 1’inci maddesindeki tanımlamaya göre kooperatifler tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklardır. 657 sayılı Kanunun 28’inci maddesindeki yasaklama hükümlerinin 1163 sayılı Kooperatifler Kanunundaki kooperatif tanımından hareketle değerlendirilmesi sonucunda, sırf kooperatif ortağı olmanın ticaret veya kazanç getirici faaliyette bulunma anlamı taşımayacağı, ancak açık şekilde yasaklanması nedeniyle memurların ortağı oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifi dışındaki kooperatif türlerinde yönetim ve denetim kurulu üyelikleri ile tüm kooperatiflerde müdür ve benzeri ticari faaliyetten sorumlu olmalarını gerektirecek görevleri üstlenemeyecekleri düşünülmektedir. Nitekim Danıştay 1. Dairesinin 19.06.1991 tarih ve E. 1991/77, K.1991/105 sayılı bir kararında; sırf bir anonim şirkete kurucu üye olmanın tacir veya esnaf sayılmasını gerektirmediği, 28’inci maddedeki yasaklama kapsamında da değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir.

 

Kaynaklar :

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
1163 sayılı kooperatifler kanunu

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
657devletmemurukamumemur
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 1
Görüntülenme Sayısı : 1282
Önceki: Kooperatif ortaklarının eş, çocuk ve akrabaları kooperatiflerde çalışabilir mi?
Sonraki: Kooperatifler şirket kurabilir mi?